Hartverchromter Stopfen mit Dichtungsringen Holz: Bankdia Hukarna;Stopfen: Chrom